Datum: 26-09-2023 - 20:01
24
Aug
'23

Geen sociale woningen op teruggewonnen bollengrond.

In de gemeente Lisse zijn ruim 51.000 vierkante meter grond weer beschikbaar gekomen voor bollengrond dan wel hoogwaardige weidegrond. ( zie artikel). De fractie van de PvdA - Groen-Links heeft hierover aan het college vragen gesteld. Zij willen door middel van een ingekleurde kaart en een omschrijving inzichtelijk krijgen waar de “teruggewonnen” percelen liggen en hoeveel van die grond daadwerkelijk voor bollenteelt gebruikt wordt of gebruikt gaat worden....

01
Jul
'23

Schriftelijke vragen over teruggewonnen bollengrond en mogelijkheid tot bouw van woningen.

Van de week heeft de fractie van de PvdA-GroenLinks kennisgenomen van de mededeling vanuit de GOM/ISG dat er in de betrokken gemeenten, waaronder de gemeente Lisse, 353.556 vierkante meter grond weer beschikbaar is gekomen voor bollengrond dan wel hoogwaardige weidegrond. Dit als gevolg van handhaving. In de gemeente Lisse betreft het 51.086 vierkante meter grond.( zie artikel)...

14
Apr
'23

Helft regionale woningen niet ‘ouderdoms-proof’

In de regio woont meer dan de helft van de ouderen in een huis dat ongeschikt is om in te blijven wonen als er mobiliteits- of gezondheidsproblemen ontstaan. Dit blijkt uit de publicatie ‘Vergrijzing vraagt om nieuwe vormen van samenwerken en samenleven’ die vandaag is gepubliceerd. De publicatie is het resultaat van drie dialoogsessies met regionale betrokkenen over toekomstbestendig wonen in de regio Leiden-Haaglanden,...

11
Apr
'23

Ontwerp bestemmingsplan voor Vuursteeglaan - zuid.

Het college heeft op 4 april 2023 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Vuursteeglaan Zuid. De inspraakreacties die zijn ingediend naar aanleiding van de inspraakavonden die Timpaan heeft georganiseerd, zijn gebundeld, geanonimiseerd en voorzien van een antwoord. De reacties zijn gebruikt bij het opstellen en verbeteren van het ontwerp bestemmingsplan.....

21
Feb
'23

Blik op Groot Boekhorst

De plannen voor de wijk Nieuw Boekhorst, tussen spoorlijn en trekvaart, krijgen steeds meer vorm. Wanneer de circa dertienhonderd woningen gerealiseerd zijn zal de polder Boekhorst voor het grootste gedeelte bebouwd zijn. In het gebied was vanouds de melkveehouderij dominant aanwezig. Al bij de invoering van het kadaster begin negentiende eeuw waren Jan en Kaatje Duinhoven-Schrama veeboeren op de hoeve Groot Boekhorst....

22
Dec
'22

Tekort van 72.000 ouderenwoningen dreigt in de regio.

In regio Leiden-Haaglanden zal de huisvesting voor ouderen sterk moeten worden uitgebreid. Tot 2040 zullen er 72.000 ouderenwoningen bij moeten komen, blijkt uit onderzoek van ABF en Rabo Research. Om de krachten van alle betrokken partijen te bundelen, houdt Rabobank een serie dialoogsessies ‘Toekomstbestendig wonen’. Onder de aanwezigen zijn vertegenwoordigers van ...

22
Dec
'22

Tekort van 72.000 ouderenwoningen dreigt in de regio.

In regio Leiden-Haaglanden zal de huisvesting voor ouderen sterk moeten worden uitgebreid. Tot 2040 zullen er 72.000 ouderenwoningen bij moeten komen, blijkt uit onderzoek van ABF en Rabo Research. Om de krachten van alle betrokken partijen te bundelen, houdt Rabobank een serie dialoogsessies ‘Toekomstbestendig wonen’. Onder de aanwezigen zijn vertegenwoordigers van ...

16
Dec
'22

Tekenen overeenkomst woningbouw gemeente Lisse en Timpaan Vuursteeglaan-Zuid

De gemeente Lisse en projectontwikkelaar Timpaan hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 82 woningen. Het project heeft de (voorlopige) projectnaam Vuursteeglaan-Zuid. In de overeenkomst is vastgelegd om wat voor soort woningen het gaat en hoe wordt omgegaan met openbaar groen, waterberging en infrastructuur. Wethouder Jolanda Langeveld en mevrouw Ingeborg de Jong,....

12
Nov
'22

Wat duurt dat allemaal lang: Tekort aan woningen

Tijdens een bezoek aan de bakker sprak een inwoner mij aan over de situatie van een van zijn kinderen. Die zocht een betaalbaar huis, maar kon er in de wijde omtrek geen vinden. Zijn vraag was hoe dat toch moest met het tekort aan woningen. Die gesprekken voer ik regelmatig. Dan komt er van alles langs: te duur, te weinig plek voor eigen inwoners, waarom bouwen corporaties niet meer goedkope woningen, het duurt te lang enzovoorts....

12
Nov
'22

Wat duurt dat allemaal lang: Tekort aan woningen

Tijdens een bezoek aan de bakker sprak een inwoner mij aan over de situatie van een van zijn kinderen. Die zocht een betaalbaar huis, maar kon er in de wijde omtrek geen vinden. Zijn vraag was hoe dat toch moest met het tekort aan woningen. Die gesprekken voer ik regelmatig. Dan komt er van alles langs: te duur, te weinig plek voor eigen inwoners, waarom bouwen corporaties niet meer goedkope woningen, het duurt te lang enzovoorts....