Datum: 26-05-2020 - 14:39

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

10
jan
'19
Uitnodiging jaarvergadering HDV.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Uitnodiging jaarvergadering HDV.

Het bestuur nodigt je van harte uit voor de ledenavond op  vrijdag 11 januari 2019 aanvang 20.00 uur in  Soc. Cultureel Centrum 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse.  Zaal open vanaf 19.30 uur.
De avond start met de 120e Algemene Ledenvergadering met o.a. een nabeschouwing met veel foto’s van de feestweek van 2018....


Als lid mag je ook een introducé of introducee meenemen. Voorwaarde is wel dat de betrokkene op deze avond lid wordt. Een uitgelezen kans om met onze vereniging kennis te maken!  
Na de vergadering, rond 21.15 uur, volgt een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting van de Afternooners, de traditiegetrouwe traktatie op oliebollen van de fa. Brouwer en een loterij. 
Deze uitnodiging is persoonlijk voor LEDEN en partner en dient bij stemming als stemkaart. 

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Verkorte notulen van de 119e Algemene Ledenvergadering. Volledige notulen                 zijn te lezen op de website.
3. Jaaroverzicht 2018.
4. Financieel verslag 2018.
5. Verslag kascommissie 2018  bestaande uit dhr. Maarten Lagerberg, dhr .Wim Rosdorf en dhr. Hans Hoogkamer en plv. lid dhr. Thijs Beelen. Benoeming van  een nieuw lid van de kascommissie. 
6. Bestuursverkiezingen.
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Henk van Dongen en Rob Veldhoven. Het bestuur stelt voor om Jasper de Jong en Mark van Noort te benoemen als nieuwe bestuursleden.
7. Bestuursmededelingen.
8. Vaststelling contributie 2019. 
9. Rondvraag en sluiting.