14
jan
'22
We maken en houden Lisse centrum bereikbaar
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings

We maken en houden Lisse centrum bereikbaar

Het centrum van Lisse is een belangrijke plek. Het is dé plek in de regio om te winkelen en om horeca te bezoeken. Onze eigen inwoner komen merendeels te voet of fietsend naar het centrum. Daarom is het belangrijk om goede loop- en fietsroutes te hebben en voldoende fietsenstallingen rondom het centrum. Hoe verder mensen van Lisse af wonen, hoe vaker zij met de auto komen....


Voor hen zijn goede parkeervoorzieningen van belang. Voor het bereikbaar houden van het centrum zijn onderstaande maatregelen bedacht. Deze staan verder uitgewerkt in het mobilitieitsplan van de gemeente Lisse.

Maatregel 1 Fietsenstallingen Lisse centrum

Verspreid door het centrum van Lisse zijn op veel plekken fietsenrekken aanwezig. Op drukke dagen zijn deze rekken vaak vol. Bovendien moeten deze fietsenrekken vaak plaats maken voor andere functies, zoals terrassen, en uitstallingen. Om ervoor te zorgen dat het centrum aantrekkelijk blijft om met de fiets te bezoeken zetten we in op clusters van fietsenstallingen aan de rand van het centrum. We onderzoeken op welke locaties we deze stallingen het beste kunnen plaatsen, eventueel een bewaakte fietsenstalling.

Maatregel 2 Loop- en fietsverbindingen naar Lisse centrum

Onze eigen inwoners gaan in meerderheid lopend en fietsend naar het centrum. Ook Lisserbroek ligt op een prima fietsafstand van het centrum. We constateren echter dat niet alle fietsverbindingen veilig en comfortabel zijn. Daarom investeren we in een hoger kwaliteitsniveau van deze fietsverbindingen. Voor de toekomstige uitbreiding van Lisserbroek onderzoeken we hoe de nieuwe woningen het beste met de fiets kunnen aansluiten op de voorzieningen in Lisse.

Verbeteren fietsverbinding tussen Poelpolder en Lisse Centrum
De Ruishornlaan verbindt Lisse Centrum met Poelpolder, ook voor fietsers. De vrijliggende fietspaden langs de weg bestaan uit tegelpaden die niet comfortabel zijn voor fietsers. Bovendien zijn de kruispunten met de Hobahostraat en met de Grachtweg/Molenstraat oncomfortabel en worden als onveilig ervaren. We verbeteren deze fietsverbinding door de tegelpaden op termijn – waar mogelijk - te vervangen door gesloten verharding en door de kruispunten met de Hobahostraat en met de Grachtweg aan te passen.

Inrichten Kanaalstraat tussen Broekweg en Julianastraat als fietsstraat, incl. Lisserbrug
De Kanaalstraat is een belangrijke verbinding tussen het centrum en Lisserbroek. Het comfort en de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen we door de Kanaalstraat in te richten als fietsstraat. Over het oostelijk deel - ten oosten van de Broekweg - rijdt nog teveel gemotoriseerd verkeer om daar nu al een fietsstraat in te richten. Dat kan pas wanneer de Lisserbrug autoluw gemaakt is. De Kanaalstraat tussen de Broekweg en Julianastraat komt nu al in aanmerking voor een inrichting als fietsstraat.

Onderzoek oeververbinding lopen en fietsen tussen Poelpolder en Lisserbroek
De nieuwe woningen in Lisserbroek komen verder af te liggen van de Lisserbrug. Bewoners van de woningen ten noorden van de Lisserbrug kunnen straks de Nieuwe brug voor de HOV-lijn gebruiken om de Ringvaart over te steken. Voor de woningen aan de zuidzijde van de Lisserbrug is een dergelijke verbinding nog niet gepland. In de visie op de verkeersstructuur van Lisserbroek is een langzaam verkeer verbinding opgenomen tussen Lisse
en Lisserbroek. Wij staan welwillend tegenover het gezamenlijk onderzoeken van een dergelijke verbinding als schakel om Lisserbroek te verbinden met Poelpolder, winkelcentrum Poelmarkt en sportpark Ter Specke.

Maatregel 3 Vernieuwen parkeerbeleid Lisse centrum

Zowel de Omgevingsvisie als de Mobiliteitsvisie van Lisse zetten sterk in op een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Lisse. Dit vraagt om een parkeerbeleid dat enerzijds de bereikbaarheid van het centrum verbeterd, en anderzijds de overlast van gemotoriseerd verkeer (rijdend en stilstaan) minimaliseert. Het aantal parkeerplaatsen in het centrum is voldoende  om aan de parkeervraag te kunnen voldoen. Toch constateren we een aantal knelpunten. Deze zijn vooral het gevolg van een onevenwichtige verdeling van de parkeerdruk.

We constateren de volgende knelpunten op het gebied van parkeren in het centrum.

• Bezoekers ervaren tijdens piekmomenten op een aantal parkeerlocaties een te hoge parkeerdruk. De oorzaak hiervan is een ongelijke verdeling van de parkeerdruk: ook op drukke
momenten blijven er parkeerplaatsen in het centrum leeg.
• Bewoners van het centrum ervaren met name aan de randen van de blauwe zone een te hoge parkeerdruk. Dit wordt veroorzaakt door voertuigen die net buiten de blauwe zone geparkeerd worden.
• Bewoners ervaren de regelgeving voor het verlenen van ontheffingen van de blauwe zone als onrechtvaardig omdat bepaalde adressen wel – en anderen niet – in aanmerking komen voor een ontheffing.
• De parkeerdruk in het centrum in combinatie met huidige parkeernormen zorgen ervoor dat het kostbaar is (en soms onmogelijk) om nieuwe woningen en voorzieningen te realiseren of winkels te verbouwen tot woningen.

Huidige situatie

Op dit moment is het parkeren in het centrum van Lisse geregeld met een maximale parkeerduur (blauwe zone). Bezoekers mogen daar staan met een maximale parkeerduur van twee uur. Bewoners komen in aanmerking voor en ontheffing. Werknemers in het centrum kunnen een parkeervergunning aanschaffen voor het parkeerdek boven de Albert Heijn, of kunnen hun auto net buiten de blauwe zone parkeren. De handhaving van de maximale parkeerduur is minimaal, waardoor werknemers en ondernemers ook op straat parkeren en de parkeerschijf doordraaien na het verlopen van de maximale parkeerduur. 
In de praktijk komt het erop neer dat alle doelgroepen verspreid over het centrum parkeren.. Bezoekers staan liefst zo dicht mogelijk in het centrum.

Met  maatregel ontstaat mogelijk meer parkeerruimte op straat in het centrum, waardoor meer ruimte ontstaat voor parkeren door nieuwe bewoners en nieuwbouwprojecten in het centrum van Lisse meer ruimte krijgen. Onder voorwaarden kan hier in de ontwikkeling van nieuwe projecten rekening mee gehouden worden.
.
De onderstaande projecten zijn nodig om het parkeren in het centrum van Lisse te verbeteren.

Actualiseren parkeerbeleid centrum
We bekijken welke doelgroepen we waar willen laten parkeren en welk instrument daar het beste bij past (blauwe zone, parkeren voor vergunninghouders of betaald parkeren). Bij het actualiseren van het parkeerbeleid onderzoeken we ook de mogelijkheid om het parkeerregime te digitaliseren zodat op basis van kentekens gehandhaafd kan worden in plaats van papieren kaarten achter de voorruit. Dit maakt het parkeerbeleid klantvriendelijker en (op termijn) minder kostbaar voor de gemeente.

Nieuwe Nota Parkeernormen
Een heldere scheiding van doelgroepen kan ervoor zorgen dat op straat meer parkeercapaciteit vrijkomt die we (deels) in kunnen zetten om de parkeervraag van nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Hiermee houden we in nieuwe de Nota Parkeernormen rekening.

We kijken naar de mogelijkheid om ontwikkelaars de mogelijkheid een zekere mate van ‘korting’ te geven op de parkeernormen als zij aannemelijk maken dat de mobiliteitsmaatregelen die zij treffen leiden tot een lager autobezit en dus een lagere parkeervraag.  Nieuwe ontwikkelingen  mogen niet leiden tot parkeeroverlast in de omgeving. 

Onderzoek gebruik particuliere terreinen
In en rond het centrum ligt een aantal particuliere parkeerterreinen – zoals bij Madelief, Albert Heijn en Keukenhof - die alleen op bepaalde tijden beschikbaar. We onderzoeken de mogelijkheid om deze terreinen ook op andere tijden en voor andere doelgroepen te gebruiken zijn. 


Vernieuwen parkeerbewegwijzering

Voor onze (regio) bezoekers doen we de bewegwijzering met digitale informatie, parkeerfolders en door de parkeerbewegwijzering te vernieuwen. We vervangen de huidige borden door borden die beter opvallen een duidelijke kleur per parkeergebied. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze bezoekers gemakkelijker een parkeerplaats vinden en bezoekers beter verspreid worden over de verschillende parkeerlocaties in en rond het centum opgenomen.

Bron: mobiliteitsplan gemeente Lisse.

Eerder verscheen.

Hoe beweegt Lisse in 2035?

Lisse bereikbaar houden door verbeteren Oost - West verbinding

Foto: google maps