Datum: 03-07-2022 - 23:39
28
nov
'21
Minder afval door invoering  ja/ja-sticker?
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings

Minder afval door invoering ja/ja-sticker?

Raadslid Mariëtte Hulsbergen-de Visser van de fractie: SGP/CU heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de motie “Minder afval door ja/ja-sticker”. In januari 2020 is deze motie aangenomen in de raad over het invoeren van een ja/ja-sticker. Daaraan waren een aantal uitgangspunten verbonden. Het college is met de uitvoering van de motie aan de slag gegaan en kwam....

in september 2020 tot de slotsom het systeem van de ja/ja- sticker, mede gelet op nog uit te zoeken jurisprudentie, niet in te voeren. De raad is in een raadsbrief geïnformeerd over dit besluit. In de raadsbrief beloofde het college de invoering van de nee/nee-sticker en de nee/ja-sticker actief te promoten.

De raad is niet geïnformeerd door het college over het besluit toch uitvoering te geven aan de invoering van het systeem van de ja/ja-sticker met ingang van 1 januari 2022, zoals blijkt uit recente berichtgeving op de website van ”Blik op Lisse”. Hoewel het college hiermee (vertraagd) uitvoering geeft aan de motie, begrijpt de fractie van de SGP/CU niet waarom invoering nu opeens wel aan de orde is en waarom de raadsleden dit bericht via sociale media hebben moeten vernemen. Met de toegezegde promotiecampagne van de nee/nee-sticker en de nee/ja-sticker is ogenschijnlijk weinig gebeurd.

Hieronder de vragen en beantwoording van het college.

1. Wat maakt dat het college nu wel besluit uitvoering te geven aan de motie, d.i. de invoering van het systeem van de ja/ja-sticker?

Er is afgewacht hoe de Hoge Raad zou oordelen over de (on)rechtmatigheid van het nieuwe systeem. Eind september is hier in de zaak tegen Amsterdam een uitspraak in gekomen waardoor er meer duidelijkheid is over hoe een ja-ja sticker kan worden ingevoerd.
Verder draagt het invoeren bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en aan het terugdringen van afval. Hoewel het grootste deel van het oud papier separaat wordt ingezameld, verdwijnt er toch nog een aanzienlijk deel in het restafval. Door de hoeveelheid papier terug te dringen, wordt ook de hoeveelheid restafval teruggedrongen.
Er is inderdaad anders dan oorspronkelijk gepland geen tijd besteed aan een activeringscampagne voor de oude opt-out werkwijze, o.a. vanwege beschikbare capaciteit en te maken kosten.


2. Op welke wijze wordt daarbij door het college uitvoering gegeven aan de in de motie geformuleerde uitgangspunten?

Uitgangspunten zijn onderdeel van de nieuw in te voeren werkwijze. De nee/nee en nee/ja blijven van toepassing. Indien er geen ja-ja sticker op de brievenbus is geplakt, is wordt er geen reclame, maar wel huis-aan-huis bladeren bezorgd.

3. Wat is er in de situatie ten opzichte van september 2020 gewijzigd?

De uitspraak van de Hoge Raad is afgewacht. Op 24 september 2021 heeftde Hoge Raad geoordeeld dat het nieuwe systeem niet onrechtmatig is.

4. Waarom is de raad over het besluit van het college uitvoering te geven aan de motie niet actief door het college geïnformeerd?

De informatiecampagne is vooruitlopend op besluitvorming opgestart om bewoners bekend te maken en te motiveren. Het formele traject tot aanpassing van de afvalstoffenverordening is reeds opgestart en de verwachting is deze in februari aan uw raad voor te leggen ter besluitvorming.

5. Welke acties zijn er door het college uitgezet in de richting van de lokale ondernemers die gebruik maken van deze vorm van schriftelijke r

Er is contact met de brancheorganisatie voor zover het landelijke ketens betreft aangezien de folderdistributie voor deze ketens centraal geregeld wordt. Met de lokale ondernemers is geen direct contact gezocht, de ervaring leert dat zij in veel gevallen gebruik maken van de huis aan huis bladeren. Deze mogelijkheid blijft bestaan. Contact met ondernemers volgt nog.

6. Welke acties heeft het college ondernomen om het gebruik van de nee/neesticker en de nee/ja-sticker te promoten onder inwoners van Lisse en welke kosten zijn hiervoor tussen september 2020 en heden gemaakt?

Er is geen extra inzet geweest om de bestaande stickers onder de aandacht te brengen, hiervoor zijn dus geen extra kosten gemaakt.