Datum: 25-10-2021 - 15:50
10
okt
'21
College B en W Lisse: 2022 heeft een sluitende begroting
Geschreven door Gemeente Lisse

College B en W Lisse: 2022 heeft een sluitende begroting

Het college van Burgemeester en Wethouders is voorzichtig positief als het om de toekomst van de gemeentefinanciën gaat. Voor 2022 is een sluitende begroting gepresenteerd; voor de jaren daarna is de situatie onzeker. “Het is geen comfortabele koers en het wordt niet makkelijk”, aldus wethouder Kees van der Zwet.....

“We roeien met de riemen die we hebben en we hopen de wind meer in de zeilen te krijgen. We zetten dit laatste collegejaar voor de verkiezingen vooral in op het afronden van onze in gang gezette ambities.” Het college biedt bij de begroting 2022 een eerste concept van toekomstige begrotingsregels aan om ook in de toekomst tot structureel sluitende begrotingen te komen en om de financiële positie te verbeteren. “We zullen scherp aan de wind moeten zeilen.”

Woonlasten stabiel

Per 1 januari 2022 is de afschaffing van de precariobelasting een feit. Wethouder van der Zwet is blij dat de woonlasten voor de inwoners verder stabiel zijn gebleven “Behalve indexatie zijn de woonlasten voor de inwoners van Lisse gelijk gebleven. De woonlasten zijn een mooi gemiddelde van de regio, maar we willen vooral de voorzieningen voor onze inwoners en ondernemers op peil houden.”

Het college van B&W heeft bij haar aantreden in 2018 drie ambities gepresenteerd: een aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie. De prioriteiten worden het komende jaar verder uitgevoerd.

Een aantrekkelijk Lisse

2022 staat de uitwerking van de mobiliteitsplannen centraal. Er wordt gewerkt aan het bereikbaar houden van het centrum door het verbeteren van het parkeren van fietsen en betere loop- en fietsverbindingen naar het centrum. Duurzame mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt. Daarvoor wordt de laadinfrastructuur verbeterd en elektrisch rijden gestimuleerd.

Woningbouw blijf ook een speerpunt en het college wil nieuwe woonvormen onderzoeken en initiatieven zoals Knarrenhof en Tiny Houses ondersteunen met een locatieonderzoek. Komend jaar worden ook de plannen voor De Beukenhof verder uitgewerkt.

Met de ondernemersvereniging en belanghebbenden is gestart met de voorbereiding on winkelcentrum Blokhuis op te knappen. Daarnaast wordt dit jaar de sporthal Ter Specke opgeleverd en volgt in 2022 de herinrichting van het parkeerterrein van het sportpark. Het afgelopen jaar werd ook stevig ingezet op samenwerking met Keukenhof.

Vitale inwoners

De aanpak van eenzaamheid onder de bewoners wordt de komende tijd voortgezet. Daarnaast wordt de Maatschappelijke Agenda verder uitgewerkt en krijgt de ingezette koers op integrale toegang en een loket via de stichting Voor Ieder 1 in 2022 verder vorm. Kwalitatief goede en toegankelijke jeugdhulp moet behouden blijven. Inwoners worden gestimuleerd om meer te bewegen en het meerjarenprogramma Sport, bewegen en spelen wordt doorgezet.

Duurzame Innovatie

De ingezette energie transitie wordt in 2022 verder uitgewerkt. De klimaatverandering, maar ook de huidige risico’s op wateroverlast en dijkdoorbraken, vragen om waterberging en risicobeheersing. Het college gaat dan ook aan de slag met klimaat adaptieve maatregelen in de grootste risicogebieden. Bij nieuwe plannen wordt hiermee al van het begin af aan rekening mee gehouden.